Přihlásit se

Investování hrou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016

Generální partner 2016/2017

Informace o projektu

Na této stránce naleznete všechny informace o projektu včetně jeho východisek a cílů, obsahu a struktury, profilu řešitelů a zúčastněných škol. Pilotní fáze projektu byla financována prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Název projektu: Investování hrou
Začátek projektu: 1. 9. 2014
Konec projektu: 30. 7. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016
Číslo výzvy: 54
Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlašovatel: MŠMT
Žadatel: EDIFICE construction & consulting, s.r.o


Východiska a cíle:

Finanční gramotnost neboli znalost a dovednost umožňující porozumět financím a správně s nimi zacházet je v ČR mezi žáky základních škol na nedostatečné úrovni. Když v roce 2013 vzdělávací organizace Generation Europe provedla průzkum mezi 996 žáky 9. tříd ze 46 základních škol z celé ČR, dosáhla průměrná úspěšnost testu mapujícího jejich finanční gramotnost 57 %. Velká část vykázala problémy se znalostí finančních produktů. Manažeři ze světa bank a investic zcela zrcadlově potvrzují, že lidé často špatně nakládají se svými penězi buďto proto, že se o ně nestarají, anebo naopak s nimi podstupují neúměrná rizika. Tedy opět jde o neznalost produktů a jejich špatné používání, nebo naopak naprostou pasivitu.

Učitelům, kteří žáky seznamují se základy finanční gramotnosti, podle řady z nich samotných chybí praktické výukové nástroje, pomocí kterých by se tito žáci naučili ve složitém finančním světě orientovat. Projekt Investování hrou jsme proto sestavili tak, aby děti naučil vše o investování, podílových fondech a burze pomocí zábavné hry. Aby jim umožnil maximálně interaktivní formou získat znalosti, které jim umožní se vyhnout špatným finančním rozhodnutím v oblasti úspor. Kromě toho získají základní znalosti o tom, jak musí uvažovat, kdo chce podnikat. Ať již v oblasti financí či třeba prodeje pečiva.

Projekt jsme rovněž sestavili tak, abychom co nejvíce ušetřili a usnadnili práci pedagogům. Jejich úloha v hodinách je nezastupitelná. Proto jsme vyvinuli maximální úsilí směřující k tomu, aby alespoň jejich příprava na hodiny byla co nejpříjemnější a aby nemuseli zápasit s nesrozumitelnými podklady.

Celý kurz je založen na interakci a dává důraz i na grafickou stránku věci, včetně kreseb a videa. Vycházíme totiž ze známé skutečnosti, že z informací předávaných pouze ústní formou se do dlouhodobé paměti uloží maximálně 20 %. Zapojení vizuální stránky a interaktivita tuto efektivitu zvyšují až několikanásobně.

Cílem je umožnit pedagogům, aby mohli co nejsnazším způsobem zahrnout do své výuky kurz, který dětem umožní dobře se orientovat v problematice vytváření úspor, problematice podnikání a problematice investic.


Struktura a součásti projektu:

Kurz je určen pro nadstavbovou výuku nad rámec běžného vyučování např. formou kroužků. Je rozčleněn do 16 vyučovacích hodin standardní délky (po 45 minutách). Z toho je

Pro každou hodinu jsou připraveny pracovní listy pro žáky s metodikou (obsahující řešení úkolů) pro pedagogy. Součástí některých hodin jsou i videa natočená tak, aby obsahovala odpovědi na úkoly či nadstavbové informace pro žáky. Tato videa jsou určena k promítání v hodinách jako nedílná součást výuky. Nadstavbovým prvkem, k těmto základní materiálům je Úvod do pracovních listů – soubor textů usnadňující pedagogům orientaci v celé problematice, a to místy za rámec probírané výuky (aby informace pro žáky mohli používat v širším kontextu a byly schopni odpovídat na dotazy). Tyto materiály nebo jejich části jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Pro samotnou hru je navíc vytvořen speciální software a databáze. Žáci zúčastněných škol tvoří týmy – fiktivní investiční společnosti. Princip je jednoduchý – investiční tým (žáci) pod vedením mentora na základě jednoduchého scénáře zpráv přijímají „investiční rozhodnutí“, kam rozmístit majetek fondu pro další období hry. Vybírat mohou mezi 10 až 15 profilovými společnostmi z různých sektorů ekonomiky (jde o skutečné burzovní indexy). Burzovní vývoj výchovně prochází třemi simulovanými obdobími, fází růstu, poklesu a růstu, podobně jako ve skutečné burzovní historii v 90. letech a po roce 2000.

Pro investiční hru v hodinách na škole vznikl speciální databázový software s upravenými historickými burzovními daty. Celou hru bude zastřešovat interaktivní část těchto webových stránek s funkcí informační a herní datovou. Vedle nejlepšího zhodnocení majetku budou žáci soutěžit také o prémiové body např. za nejlepší název fondu, nejlepší logo apod.

Vítězný tým bude mít možnost besedovat se skutečným investorem, správcem majetku v akciích a prohlédnout si zázemí skutečné investiční společnosti.

Výukové materiály jsou ke stažení zdarma. K účasti ke hře je třeba se přihlásit pomocí přihlášky na těchto webových stránkách. Podmínky účasti se mohou měnit podle školního roku. Hrajme vždy v rámci školního roku, vyhlášení výsledků připadá na přelom května a června.


Řešitelé a autoři:

Edifice Construction & Consulting

„Jsme předním poskytovatelem konzultačních služeb v oblasti investování a managementu, zejména investic v realitním sektoru. V tomto oboru úspěšně působíme již 10 let. V našem podnikání při jednání s investory a zástupci municipalit si každý den uvědomujeme, jak důležitý je odpovědný přístup k financím vynaloženým do investice jak ze soukromých tak z veřejných rozpočtů. Věříme proto, že odpovědnost k osobním financím a správné nakládání s nimi přímo souvisí s kvalitou našeho života. A uvědomujeme si, že elementární rozhodnutí jedince z oblastní finanční gramotnosti může mít zásadní dopad na celé rodiny a jejich nejbližší.

Pokládáme proto za velmi důležité zvyšovat v rodinách i ve škole finanční gramotnost dětí. A to hravou formou, s možností úspěchů i povolených omylů. V okamžiku, kdy se zanedlouho začnou částečně nebo úplně samy rozhodovat, jak nakládat se svými prostředky. Naší firmě, jejíž projektoví manažeři mají v průměru dva a více potomků, dělá velké potěšení, že se společně s erudovanými partnery v oblasti finančního vzdělávání může podílet na tomto výjimečném projektu. Přibližujeme v něm svět financí a investic dětem hravou formou. A pomáháme jim tak nahlédnout do praktických oblastí, které by jim jinak, mnohdy až do dospělosti, zůstávaly skryty.“

Ing. Jan Horčička, jednatel společnosti

Institut pro finanční poradenství

„Jsme úspěšným manažerem a odborným řešitelem projektů finanční gramotnosti, vydavatelem knížek o investičním poradenství a pořadatelem vzdělávacích kurzů. Finančním poradcům pomáháme poznávat svět financí a investičních produktů s cílem udržovat dlouhodobý a oboustranně výhodný vztah s klienty. Firma vznikla transformací společnosti CCB Training, která se od počátku devadesátých let specializovala na vzdělávání manažerů. Svoji nynější produkci staví na zkušenosti autorského tandemu ze světa financí a komunikace. Vydala dvě publikace o investicích v době krize a zajištění na penzi. Nabízí řadu školení, její manažeři jsou dlouhodobě aktivní v oblasti finančního vzdělávání a publikují v médiích na témata spojená se světem investic a osobních financí.

Dnešní svět finančního poradenství ukazuje, jak důležité je, aby lidé získávali základní návyky – pokud jde o řízení vlastních financí – již ve škole. Jedině tak se mohou vyhnout úskalím v podobě nebezpečných půjček, absence úspor apod. Jedině tak budou ochráněni před tím, aby se stali oběťmi neseriózních prodejců a finančních predátorů. Na vyšší úrovni finančního vzdělání občanů této země vydělají všichni kromě těch, kteří chtějí něčí nevědomosti či nouze zneužít.

Věříme, že k tomu přispěje i naše investiční hra, ve které se hovoří nejen o výnosu (což rád slyší každý investiční manažer), ale též o riziku (kterého by si měl všímat každý dospělý člověk).

Ing. Eva Filipová, jednatelka společnosti

Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA, manažer projektu

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu při Masarykově univerzitě v Brně, kde získal doktorát z finanční ekonomie a kvalifikoval se na prestižní, celosvětově uznávaný titul pro finanční poradce Chartered Financial Analyst (CFA).

Dlouhodobě se věnuje otázce finančního vzdělávání, osobních financí a finančního poradenství. Je členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání MF ČR. Přednášel v předmětech Investice a Ekonomicko-matematické metody na ESF v Brně a MBA studiu na Chapmanově univerzitě v Praze. Podílel se na tvorbě stránek www.financnivzdelavani.cz založených finančními asociacemi. Je autorem trilogie Osobní a rodinné bohatství (C. H. Beck 2000), která je určena studentům SŠ a VŠ a je také doporučenou literaturou ke studiu osobních financí na ekonomických univerzitách. Pravidelně publikuje v periodickém tisku i na zpravodajských webech.

V představenstvu společnosti ING Investment Management (C.R.) zodpovídal za obchod a marketing produktů investiční správy. Dříve pracoval v aparátu Komise pro cenné papíry, jako investiční poradce ve skupině ABN AMRO, konzultant vrcholového managementu ČSOB a také ředitel penzijního fondu.

Ing. Roman Pospíšil, odborný lektor

Vystudoval VŠE v Praze, obor národní hospodářství. Pracoval 12 let jako ekonomický novinář a publicista v Hospodářských novinách, Právu, Slovu a Euru. Profesně se orientoval na kapitálové trhy, makroekonomiku, měnovou politiku, obchodní legislativu a bankovnictví.

Poté se stal mediálním poradcem a lektorem v oblasti komunikace. Pracoval pro řadu klientů z finančního světa (mj. Asociace penzijních fondů ČR, Citibank, Česká bankovní asociace, ING Investment Management či Sberbank CZ).

Během těchto aktivit se významně podílel na projektech v oblasti finančního vzdělávání, zvláště pod záštitou České bankovní asociace. Je jedním z autorů myšlenky na vznik webových stránek www.financnivzdelavani.cz, které editoval a redigoval na nich většinu textů. Je rovněž jedním ze dvou autorů pracovních listů pro finanční vzdělávání na základních školách. Ty jsou vedle zmíněného webu dostupné také na metodickém portálu www.rvp.cz.

Je spoluautorem publikací „Finanční poradenství: Co s tou penzí“ a „Investiční poradenství: Co s tou krizí.“ Pravidelně publikuje v médiích na téma penzijních financí, finančních a kapitálových trhů, měnových trhů apod.


Zapojené partnerské instituce – školy

Partnerské instituce zapojené do pilotního 1. ročníku financovaného z EU fondů:


Seznam materiálů a komponent využívaných v projektu


Poděkování

Pioneer Investments

Společnost se stala Generálním partnerem projektu pro rok 2016 a 2017. Podpořila jej finančně i odborně. Zároveň přislíbila přivítat na své půdě členy vítězného týmu ročníku 2015/2016.

Pioneer Investments je globální investiční skupina, která nabízí investice a správu aktiv fyzickým i právnickým osobám. Svůj první podílový fond založila již v roce 1928 v USA a celosvětově spravuje majetek v hodnotě více než 223,6 miliardy eur (k 31. 12. 2015). V České republice se skupina dlouhodobě řadí mezi přední společnosti na trhu. Působí zde od roku 1995 a poskytuje služby jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

„Dlouhodobá podpora finanční gramotnosti je jedním z hlavních strategických cílů skupiny Pioneer Investments, a to nejen v oblasti finančního vzdělávání obchodních partnerů či klientů, ale také široké veřejnosti. V CSR projektech zaměřených na studenty základních a středních škol, mezi něž nově patří také spolupráce s Institutem pro finanční poradenství, se zaměřujeme zejména na podporu vzdělanosti a zvyšování finanční gramotnosti mladé generace,“ říká ke spolupráci Ing. Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR, a dodává: „Jsme velice rádi, že se nám díky Investování hrou otevírá inovativní příležitost navázat na tradici vzdělávacího projektu Finanční akademie, jehož hlavním cílem je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu a do nějž se zapojují zaměstnanci společnosti i širší management.“

ČSOB Asset Management

Společnost v prvním, pilotním ročníku 2014/2015 na své půdě uvítala žáky vítězného týmu a umožnila jim návštěvu skutečného dealingu, kde viděli jednu z posledních živých ukázek obchodování s dluhopisy v Londýně!

ČSOB Asset Management, investiční společnost, a.s. je členem skupiny ČSOB. Spravuje majetek klientů v objemu přes 170 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce. V oblasti kolektivního investování patří dlouhodobě k největším zprostředkovatelům domácích a zahraničních fondů s výrazně bohatou nabídkou produktů.

Ve spolupráci se skupinou KBC je předním evropským centrem pro přípravu zajištěných a strukturovaných fondů. Každý měsíc uvádí na trh několik produktů tohoto typu, jimiž od roku 2000 prošlo 100 miliard Kč. Většina českých klientů zajištěných a strukturovaných fondů využívá právě nabídky ČSOB AM.

Kompetenční centrum ČSOB AM koncepčně řídí, v rámci skupiny KBC i některé významné zahraniční akciové fondy investující pro západoevropské klienty ve střední a východní Evropě.

WOOD & Company

Investiční společnost, a.s. (WOOD IS) patří na českém trhu k menším investičním společnostem. Ke klientům WOOD IS v režimu dvoustranné smlouvy o správě majetku patří jak významné české firmy, tak movitější fyzické osoby. WOOD IS je součástí finanční skupiny WOOD & Company.

V oblasti podílových fondů WOOD IS nabízí jak fondy pro kvalifikované investory, tak retailové fondy s minimálním požadavkem na objem investice. WOOD IS vytvořila rodinu retailových fondů „do každého počasí“ (All Weather fondy), které uplatňují „long – short“ flexibilní investiční strategii, a to jak na akciích, tak dluhopisech. Právě možnost chránit hodnotu majetku krátkými („short“) pozicemi při nepříznivém vývoji na finančních trzích odlišuje retailové fondy WOOD IS od naprosté většiny podílových fondů, dostupných na českém trhu.

WOOD IS je právním nástupcem Credit Suisse Asset Management investiční společnosti, a.s., kterou finanční skupina WOOD & Company převzala od globální banky Credit Suisse koncem roku 2009. Vedle správy aktiv, kterou reprezentuje WOOD IS, jsou dalšími klíčovými činnostmi skupiny WOOD & Company zprostředkování obchodů na akciových trzích a investiční bankovnictví. Finanční skupina WOOD & Company byla založena v roce 1991 a patří k nejstarším a největším obchodníkům s cennými papíry na českém trhu, s významným přesahem do zahraničí. Vedle centrály v Praze má zastoupení v několika dalších zemích.

Děkujeme společnosti a jmenovitě řediteli investiční správy a předsedovi představenstva, panu Jaroslavu Krabcovi, Ph.D., CFA za cennou konzultační a datovou podporu pro Investiční hru, při jejím vzniku.

Investiční web

je plně tématickým finančním médiem, které umožňuje každému uživateli přizpůsobit si obsah podle jím preferovaných témat. Je jedno, zda jste aktivním investorem, který obchoduje na měnovém trhu nebo s akciemi na pražské burze, začínajícím investorem, jenž se snaží zorientovat v pravidlech investování, nebo jen spotřebitelem, který se chce vyznat v nabídce hypoték.

Obsah na Investičním webu je prezentován v moderní formě, a to včetně videí denně natáčených v televizním studiu. Nic z toho, co vám Investičním web nabízí, by nešlo bez profesionální redakce, kterou tvoří zkušení burzovní novináři, redaktoři, editoři a moderátoři. Investiční web si užijete na desktopech, stejně jako na chytrých telefonech nebo tabletech.

Společnost mediálně spolupracuje s organizátory projektu při propagaci projektu Investování hrou a zdarma poskytla některé zajímavé archivní obrazové materiály a videosekvence pro výuková videa.

EU logos